ជ្រើសតាំង Cesar: គ្រប់កុមារ

Cesar និង Katie Armendariz
Cesar និង Katie Armendariz

ក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យដែលមានបទពិសោធជាមួយនឹងសញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិតក្នុងវិស័យអប់រំ Cesar បានបង្រៀនណែនាំនិងដឹកនាំក្មេងរាប់ពាន់នាក់។ គាត់បានឃើញពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលឪពុកម្តាយនិងសិស្សប្រឈមមុខរាល់ថ្ងៃ។

សូមចុចទីនេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Cesar ហើយស្វែងរកមូលហេតុដែលគាត់គឺជាបេក្ខជនតែមួយគត់ដែលគាំទ្រដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាលា LBUSD ។